Zákaznícka zóna

Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaňovanie

Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne je dôležité z daňového hľadiska a odvodovej povinnosti.

Aktívne a pasívne príjmy

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozlišuje dva druhy príjmov fyzických osôb, a to:

Rozlišovanie aktívnych a pasívnych príjmov fyzických osôb má svoje opodstatnenie v súvislosti odvodovou povinnosťou, ako aj uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane atď.

Aktívne a pasívne príjmy

Fyzické osoby môžu dosahovať nasledovné príjmy:

Prihláste sa na odborné školenie o zákone o dani z príjmov vrátane úprav od januára 2020. 

Aktívne príjmy

Aktívne príjmy možno definovať aj ako príjmy, pri ktorých má daňovník možnosť si uplatniť viaceré daňové zvýhodnenia.

Do kategórie aktívne príjmy zaraďujeme

Aktívne a pasívne príjmy

K príjmom z inej samostatne zárobkovej činnosti spadajú aj príjmy autorov a umelcov z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, príjmy znalcov a tlmočníkov, príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka a pod.

Daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy si vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom si môže uplatniť skutočné výdavky alebo paušálne výdavky.

Pri dosiahnutých aktívnych príjmoch si môže daňovník:

Uvedené príjmy však podliehajú plateniu poistných odvodov do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne, čo predstavuje jednu z nevýhod dosahovania aktívnych príjmov.

Aktívne a pasívne príjmy

Pasívne príjmy

Pasívne príjmy sú medzi daňovníkmi považované za výhodnejšie a atraktívnejšie najmä z daňového hľadiska.

Medzi pasívne príjmy zaraďujeme:

Daňovník, ktorý dosahuje pasívne príjmy, vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, rovnako s použitím skutočných alebo paušálnych výdavkov. V druhom prípade odpočíta od svojich príjmov len sumu paušálnych výdavkov, poistné odvody neodpočíta.

Základ dane z pasívnych príjmov nemôže znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. Na základe pasívnych príjmov nie je možné uplatniť daňový bonus na dieťa a z týchto príjmov nie je možné vykázať daňovú stratu.

Výhodou pasívnych príjmov je skutočnosť, že pasívne príjmy nepodliehajú plateniu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Aktívne a pasívne príjmy

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú najčastejším pasívnym príjmom. 

Pasívne príjmy do 500 eur možno oslobodiť od dane z príjmov

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov je možné niektoré pasívne príjmy oslobodiť od dane z príjmov vo výške 500 eur. 

Ide o nasledovné príjmy:

Oslobodenie týchto príjmov sa posudzuje spolu, t. j. ako úhrn všetkých príjmov. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. 

K príjmom zahrňovaným do základu dane sa výdavky zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

publikované: 16. 10. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.