Zákaznícka zóna

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení rekvalifikačného kurzu, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Táto verzia zmluvných podmienok bola vydaná dňa 26.01.2020.

Dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Agentúrou JASPIS s.r.o., Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 944 889 (ďalej “Agentúra JASPIS” alebo \"my\"), ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky na kurz. Táto Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Agentúry JASPIS www.jaspiskurzy.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Agentúrou JASPIS s.r.o., Metodova č. 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 944 889 (ďalej “Agentúra JASPIS”) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“ alebo \"Vy\") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Rekvalifikačný kurz, Vydanie Osvedčenia

Rekvalifikačný kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný Agentúrou JASPIS (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Prihláške na kurz. Agentúra JASPIS sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť Agentúre JASPIS cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz. Agentúra JASPIS sa v prípade, že kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR zaväzuje vydať klientovi po zaplatení celej ceny a riadnom absolvovaní kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu a jej splatnosť

Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, Agentúra JASPIS nie je platcom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne Agentúre JASPIS dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu.

Storno poplatky

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme pre Vám pred začiatkom Vášho kurzu zabezpečili všetko potrebné a poskytli Vám čo najlepší servis. Pred samotným začiatkom kurzu musíme zabezpečiť miestnosť, v ktorej bude Váš kurz prebiehať, zmluvne zabezpečiť lektora a pripraviť všetky potrebné materiály ako napr. skriptá k Vášmu kurzu. Vaša prípadná neúčasť na kurze môže ovplyvniť aj ďalších klientov, ktorí sú na Váš kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti klienta na kurze z dôvodu, ktorý nezavinila Agentúra JASPIS storno poplatky nasledovné:

- 15 a viac dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 10 % z ceny kurzu

- 6 až 14 dní pred začiatkom Vášho kurzu je storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- 5 a menej dní pred začiatkom kurzu, v deň začatia kurzu alebo v priebehu kurzu je storno poplatok 100 % z ceny kurzu.

V prípade, že nám vopred oznámite Vašu neúčasť na kurze, budeme sa snažiť poskytnúť Vám náhradné riešenie - napr. možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia.

V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, Vám, samozrejme, vrátime Vašu platbu v plnej výške, prípadne Vám ponúkneme možnosť za rovnakých podmienok absolvovať kurz v najbližšom náhradnom termíne.

Online kurzy

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a vrámci zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 prebiehajú všetky naše online kurzy a školenia online formou. Klienti sa pomocou online video-konferencie spoja s lektorom, ktorý im poskytne odbormý výklad. V prípade, že si to bude situácia vyžadovať, môžeme vyhotoviť audiovizuálny záznam z tohoto stretnutia a poskytnúť ho klientom kurzu po dobu 5 dní. Klient prihlásením sa do video-konferencie dáva súhlas s nahratím audiovizuálneho záznamu a jeho zverejnením. Záznam bude zameraný na výklad lektora, v priebehu záznamu bude vo video-konferencii červený krúžok vyjadrovať, že prebieha nahrávanie. V prípade, ak si klient neželá byť súčasťou nahrávania, môže vypnúť svoju kameru a mikrofón.

Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Údaje o použitej platobnej karte nie sú pre Agentúru JASPIS dostupné, klient ich zadáva priamo do virtuálneho POS terminálu Tatra banky. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné riadiť sa inštrukciami web stránky - najmä dokončiť proces platby, nezatvárať predčasne okno prehliadača a neobnovovať stránku.

\"Verified
\"MasterCard

Odborná prax na pracovisku - platí len pre gastromonické kurzy

V prípade, že klient nastupuje na kurz v oblasti gastronómie (napr. kurz Cukrár, Kuchár, Pekár, Čašník) a zároveň je kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR a súčasťou kurzu je aj odborná prax, klient absolvuje odbornú prax v rozsahu, ktorý je daný akreditáciou vydanou Agentúre JASPIS Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre absolvovanie odbornej praxe nastúpi klient na pracovisko, ktoré po konzultácii s klientom zabezpečí Agentúra JASPIS, pričom je povinný vykonávať prácu, ktorú mu pridelí subjekt, ktorému pracovisko patrí (ďalej len „zodpovedný pracovník“). V prípade, ak sa počas výkonu odbornej praxe klient dopustí konania, pre ktoré ho zodpovedný pracovník vylúči z odbornej praxe, alebo ktoré bude zodpovedný pracovník považovať za porušenie pracovnej disciplíny, má Agentúra JASPIS voči klientovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 % ceny kurzu a právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade takého odstúpenia od zmluvy, nemá klient právo na absolvovanie kurzu a to ani v náhradnom termíne a nemá právo na vrátenie už zaplatenej ceny. V prípade, ak v súvislosti s konaním klienta na pracovisku vznikne Agentúre JASPIS škoda prevyšujúca zmluvnú pokutu, má Agentúra JASPIS právo voči rekvalifikantovi na jej náhradu v celom rozsahu. Klient sa týmto zaväzuje, že nahradí škodu, ktorá vznikne zodpovednému pracovníkovi v súvislosti s konaním klienta. Klient je uzrozumený s tým, že odbornú prax vykonáva bezodplatne a je povinný sa jej zúčastniť podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka. V prípade potreby zdravotného preukazu, je klient povinný si tento zabezpečiť pred nástupom na odbornú prax. Klient je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak ako o tom bude poučený zodpovedným pracovníkom. Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne zodpovednému pracovníkovi alebo Agentúre JASPIS. Klient je uzrozumený s tým, že dĺžka trvania kurzu nemôže prekročiť dobu 6 mesiacov. V prípade, že z dôvodu, ktorý nezavinila Agentúra JASPIS dĺžka trvania kurzu prekročí 6 mesiacov Agentúra JASPIS nie je povinná vydať klientovi Osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo klientovi vrátiť už zaplatenú časť ceny.

BOZP a zdravotný stav klienta

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Agentúre JASPIS akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze Agentúry JASPIS. 

Klient súhlasí s tým, že kurz absolvuje podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka Agentúry JASPIS, lektora alebo inej osoby poverenej Agentúrou JASPIS. Klient sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie Klienta alebo ostatných Klientov Agentúry JASPIS na kurze. Klient pred nástupom na kurz informuje Agentúru JASPIS o akýchkoľvek zmenách alebo obmedzeniach v rámci svojho zdravotného stavu a v takom prípade si tiež vyžiada súhlas od svojho lekára k absolvovaniu kurzu organizovaného Agentúrou JASPIS. Klient odoslaním prihlášky na kurz prehlasuje, že jeho zdravotný stav nevylučuje absolvovanie kurzu a neohrozuje ani zdravotný stav ďalších Klientov v kurze.

Zodpovedný pracovník, lektor alebo iná osoba poverená Agentúrou JASPIS má právo vylúčiť Klienta z kurzu ak poruší niektorú z týchto povinností.

Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne Agentúre JASPIS.


Bonusový kredit z uhradenej ceny kurzu

Pri vybraných kurzoch alebo termínoch kurzov vytvorí Agentúra JASPIS Klientovi bonusový kredit v hodnote 5 % z uhradenej ceny kurzu Klienta, ktorý slúži ako zľava na ďalší kurz, ktorý Klient absolvuje. Klient môže bonusový kredit využiť len na úhradu časti ceny ďalšieho kurzu v Agentúre JASPIS. Klientovi nevzniká nárok na vyplatenie nevyužitého kreditu na účet, resp. v hotovosti. Kredit je neprenosný a využiť ho môže len Klient prihlásením na iný kurz v zákazníckej zóne Agentúry JASPIS: https://jaspiskurzy.sk/zakaznicka-zona/prihlasenie.
 

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke www.jaspiskurzy.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

')

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.