Zákaznícka zóna

Prehľad zmien v novele zákona o dani z príjmov

Ponúkame Vám prehľad vybraných zmien, ktoré priniesla táto novela schválená 22.9.2015 s platnosťou od roku 1.1.2016.

Daň z príjmov autorov

Zdaňovanie príjmov zrážkou s daňovou sadzbou 19 % sa bude týkať po novom autorov vytvárajúcich diela, poskytujúcich umelecký výkon, či pôjde už len o príspevok do novín, časopisov, alebo prípadne o prednáškovú činnosť.

Zdanenie príjmov z kapitálového majetku

Zdanenie príjmov z kapitálového majetku už nebude spadať do základu dane fyzickej osoby, ale bude sa zdaňovať rovnakou sadzbou dane 19% bez ohľadu na to, či vychádzajú zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo zo zdrojov v zahraničí.

Predaj cenných papierov

Od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov nepodnikajúcej fyzickej osoby v prípade, že obdobie medzi nadobudnutím a predajom nepresiahlo jeden rok. Týmto krokom sa plánuje docieliť zvýšenie financovania Slovenskej republiky obyvateľmi.

Zdaňovanie dividend

Zmena sa dotkla aj dividend a to v podobe, že dividenda nebude predmetom dane u právnickej osoby v prípade, že nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel. V prípade, že bude u platiteľa daňovým výdavkom napr. v zahraničí, daný podiel sa na Slovensku zdaňovať bude.

Vzniknutie službovej stálej prevádzkarne

Vzniknutie službovej stálej prevádzkarne zaznamenávame, ak zahraničný subjekt alebo pracujúca osoba zamestnaná pod zahraničným subjektom poskytuje služby na území Slovenskej republiky súvisle do teraz platiacich šiestich mesiacov, avšak po novom po dobu viac ako 183 dní..

Poradenské služby

Zmena sa vyskytuje v konkretizácií pojmu poradenskej služby. Taktiež dochádza k zavedeniu peňažného limitu pre výdavky (náklady) pre získanie noriem a certifikátov. Za podmienky, že obstarávacia cena neprevýši 2 400,- € sa do základu dane nebudú časovo rozlišovať a zahrnú sa do základu dane jednorázovo. Ak však tieto normy a certifikáty presiahnu danú sumu, budú sa do základu dane zahŕňať rovnomerne v priebehu ich doby platnosti, avšak najviac v priebehu doby 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom došlo k ich zaplateniu.

Platenie daňovej licencie

Zrušenie daňovej licencie v prípade, že ste pozemkové spoločenstvo alebo spoločnosť rušiaca sa bez likvidácie. V prípade pozemkového spoločenstva daňovú licenciu nebude musieť odviesť spoločenstvo s príjmom z poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou príbuzného spracovania, úpravy poľnohospodárskych produktov alebo z hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ďalšiu nevyhnutnou podmienkou je obrat vo výške viac ako 10 000,- €. Ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, ktorá ruší svoju činnosť bez likvidácie, máte nárok na odpustenie daňovej licencie v prípade, že nespadá imanie na právneho zástupcu alebo sa spoločnosť ruší s obchodným majetkom.

Odpisy pri prenájme majetku

Prenajímatelia hmotného majetku pri podaní daňového priznania budú musieť zohľadňovať pri uplatňovaní daňových odpisov aj rozsah a dobu prenájmu.

Opravná položka

K príslušenstvu pohľadávky predstavujúce úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky bude možné po novom tvoriť opravné položky, za podmienok, že boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov a  od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní a ak je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Oprávky bude možné vytvoriť do plnej výšky hodnoty daného príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti. V prípade že bude možné k príslušenstvu pohľadávky tvoriť opravnú položku, bude ho možné aj odpísať.

V prípade, že sa vás niektorá zmena týka, alebo vás zaujala, môžete sa o nej bližšie  dočítať  v zákone o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

Ak by ste mali záujem o prehľade všetkých zmien s odborným výkladom, Agentúra Jaspis s.r.o. Vám ponúka vzdelávací kurz s názvom Zákon o dani z príjmov týkajúcich sa všetkých potrebných informácií na rok 2016.

publikované: 27. 10. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.