Zákaznícka zóna

Výdavky na stravné a stravné lístky v roku 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh opatrenia o sumách stravného, na základe ktorého sa aj v roku 2019 zvýši suma stravného, ako aj náhrada pre zamestnanca na pracovnej ceste. Deje sa tak v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov pre jednotlivé časové pásma, ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu.


stravné lístky 2019

K zvýšeniu stravného dochádza, ak sa vývoj cien v reštauračnom stravovaní porovná s údajom, ktorý predchádzal poslednej valorizácii v predchádzajúcom roku a rozdiel je aspoň 5 percent. Na základe údajov Štatistického úradu index cien v reštauráciách dosiahol vo februári 2019 hodnotu 105,8 %. Čo teda predstavuje zvýšenie o 5,8 %. Návrh Ministerstva práce je stále v pripomienkovom konaní. Predbežná účinnosť sa očakáva od júla 2019. 


Kurz Cestovné náhrady sa venuje tuzemským aj zahraničným pracovným cestám. Dohodnite si svoj termín s lektorkou.


Výška stravného zamestnanca

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať:


Zo Zákonníka práce vyplýva zamestnávateľovi povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo bude po účinnosti opatrenia predstavovať maximálny príspevok v sume 2,81 €, t. j. 55 % zo sumy 5,10 €.

V súčasnosti je výška maximálneho príspevku vo výške 2,64 € (55 % zo 4,80 €).

V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, podľa Zákonníka práce musí hodnota stravného lístka predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od dátumu účinnosti opatrenia bude mať zamestnanec nárok na stravný lístok v minimálnej hodnote 3,83 €. V súčasnosti predstavuje minimálna hodnota stravného lístka 3,60 €.

Ako tiež uviedol hovorca rezortu práce Michal Stuška pre tvnoviny.sk: „Vplyvom medziročného nárastu cien jedál a nápojov o viac ako 5 % môžeme konštatovať, že pre 724-tisíc zamestnancov na Slovensku sa už k prvému júlu zvýši základná suma stravného z 3,60 na 3,83 eur.”

Suma stravného je oslobodená od zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov.

Príspevok zamestnávateľa na stravné

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok minimálne 55% z jeho hodnoty. 

Znamená to, že v prípade, ak zamestnávateľ bude po novom dávať zamestnancovi stravný lístok v hodnote 3,83 €, zamestnávateľ na neho prispieva sumou 2,11 € a zamestnanec sumou 1,72 €. Suma 1,72 € je zrazená z mesačnej mzdy zamestnanca.

Zamestnávateľ musí uhradiť svoj povinný príspevok na svoje náklady, ktoré pre neho predstavujú daňový výdavok. Zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ uhradiť len časť alebo zvyšok hodnoty stravného lístka.

Najčastejším prípadom z praxe je, že zamestnávateľ prispieva časť zo sociálneho fondu a časť uhrádza zamestnanec. Rozhodnutie pre príspevok zo sociálneho fondu je výhodné z toho dôvodu, že takýto príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, a to v priebehu pracovnej zmeny, pričom za pracovnú zmenu sa považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny.


V prípade, ak zamestnanec nepracuje pre zamestnávateľa dlhšie ako 4 hodiny, nie je mu zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie. Ak zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, je povinný prispievať aj na toto jedlo.

Podľa Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, dohodne sa v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ.

Výška stravného v roku 2019 pri pracovnej ceste v tuzemsku

V prípade, že zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, zamestnancovi prislúcha výška stravného v závislosti od trvania pracovnej cesty.

V prípade, že opatrenie nadobudne účinnosť už od 1.7.2019, začnú platiť aj nové zvýšené sumy stravného pri pracovnej ceste v tuzemsku:

Zmena výšky stravného neovplyvňuje len sumy stravného pri pracovných cestách, ale má dopad aj na minimálnu hodnotu stravného lístka.Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

Nárok na stravné vzniká zamestnancovi aj v prípade pracovnej cesty do zahraničia. Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu patrí za každý kalendárny deň stravné v eurách alebo v cudzej mene.

Pri zahraničných pracovných cestách sa výška stravného taktiež odvíja od dĺžky pracovnej cesty mimo územia SR v danom kalendárnom dni, ale aj od základnej sadzby stravného v danej krajine. Člení sa na tri pásma:

Prehľad základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách uvádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Živnostníci a výdavky na stravné 2019

Zvýšenie sa po schválení dotkne aj živnostníkov, ktorí si budú môcť uplatniť v daňových výdavkoch

sumu stravného vo výške maximálne 5,10 € za každý odpracovaný deň. Ak pracujú aj cez víkend, môžu si dať do výdavkov aj stravné za sobotu a nedeľu.

Ak potrebuje daňovník zahrnúť výdavky na stravné do nákladov, môže to urobiť dvoma spôsobmi:


Nielen nárok na stravné, ale kompletnej problematike sa venuje náš kurz Cestovné náhrady, ktorý môžete absolvovať online alebo formou individuálnej konzultácie. Termín si nastavíte po dohode s lektorkou tu.


 

publikované: 11. 06. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.